CONTRACT

 

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

numarul .................din ................

 

Părţile contractante:

 

Societatea Comercială MOLDOVA TRAVEL SRL , cu sediul în Iaşi, Piaţa Unirii, Nr.6, Bl.6, parter, cod postal 700055, cod unic de înregistrare, 21904406, Nr. Registrul Comerţului J22/1693/2007, capital social 1.200 lei, telefon/fax 0232 240505, e-mail: office@travel4you.ro, pagina de internet: www.travel4you.ro, titulară a Agenţiei de turism touroperatoare Travel 4 you, cu sediul în Iaşi, Piaţa Unirii, Nr.6, parter, birou 2, cod postal 700055, posesoare  a Licenţei de turism nr. 4440 din 30.03.2010, cu polita de insolvabilitate şi faliment realizata la S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din Bucuresti, Str. Grigore Mora, Nr. 23, sector 1, tel. 0214057420, cu poliţa de asigurare seria I, nr. 43084 din 07.05.2015, valabilă de la data de 10.05.2015 până la data de 09.05.2016, reprezentată prin Paşcu Vasile, în calitate de  Director General , denumită în continuare Agenţia.

 

şi Turistul/Reprezentantul turistului:

 

Dl..................., domiciliat în ......., Bld. ..... Nr..., Bl..., Sc..., Et..., Ap.., jud. .... , posesor al CI cu seria..., numarul  ..., CNP:..., telefon:....,  au convenit la încheierea prezentului contract. 

 

Sunteti de acord sa primiti pe e-mail programele turistice, ofertele speciale, informari privind actiunile promotionale ale agentiei, etc. ?

 

I. Obiectul contractului

 

Il constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de calatorie.

 

Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a  agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. 
Numele turistilor:

 

 

 Servicii contractate:

 

 

avînd asigurate urmatoarele servicii:

 

transport

cazare

masă

categ

tip camera

nr nopti

tip masă

nr zile

 

 

 

 

 

 

 


Pretul include/ nu include urmatoarele taxe:

 

Transfer

taxa de

asigurare medicală

staţiune

Aeroport/transfer

 

 

 

 

 

Asigurare storno:                                                              

 

Ulterior semnarii contractului, turistul NU mai poate opta pentru incheierea asigurarii storno.

 

Asigurare medicala de calatorie: 

 


Pachetul de servicii turistice este organizat de ........................, care garantează buna executare a acestuia în baza contractului incheiat cu agenţia.

 

II. Durata contractului

 

Contractul ia nastere :

 

a) in momentul semnarii lui de catre turist, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii (nu este necesar si nu se completeaza bonul de comanda);

 

b) in momentul in care  serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate si semneaza bonul de comanada  la sectiunea “confirmare de servicii”, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, fara a fi insa in masura a solicita despagubiri. Este responsabilitatea turistului de a se informa prin orice mijloace (telefon, mail, personal la sediul agentiei) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile si de a se prezenta la agentie pentru semnarea bonului de comanda. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pana la 90% din pretul pachetului sau plata integrală a contra valorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.

 

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie(bilet de odihna tratament sau voucher) in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

 

Contractul se incheie odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de clatorie.

 

II.  Preţul contractului si modalitati de plata

 

1. Preţul contractului este ...........EURO/ LEI şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.-ul aferent.

 

2. Preţul contractului este specificat în bonul de comandă şi pe factură în cazul serviciilor externe şi în cataloagele agenţiei pentru oferta standard, bonul de comandă pentru servicii la cerere şi factură, în cazul serviciilor interne şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul. Avansul este de min. 30 % din preţ pentru servicii  interne şi este de minimum 30% sau cel prevazut în bonul de comandă pentru serviciile externe.

 

3. Plata finală se va face astfel:

 

a. pentru serviciile externe, conform bonului de comandă, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de începerea sejurului/pachetului de servicii turistice.

 

b.pentru serviciile interne, în maximum 3 rate, a câte 25% din preţ fiecare, achitate la intervale egale până cu cel târziu 15 zile înainte de data începerii sejurului.

 

4. Plata programelor turistice speciale intern/extern, la care se acordă reduceri semnificative faţă de tarifele standard: “ înscrieri timpurii” /”early booking“, se efectuează integral în momentul rezervării sau prin acont minim 30% din preţ, cu plata integrală până la termenul menţionat pentru fiecare program în parte.

 

5. Plata serviciilor pentru alte oferte speciale (“Senior voyage”, “Litoralul pentru toţi”etc) se efectuează conform condiţiilor din ofertă şi se supun regulilor de renunţare mentionate în acestea.

 

6. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua în valuta specificată în contract sau în Lei la cursul BNR în ziua efectuarii plăţilor + 2%, coeficient de risc valutar.

 

7. Plata obligaţiilor ce decurg din contract se poate face în numerar la casieria agenţiei, prin transfer bancar sau depunere de numerar în conturile Agentiei.

 

8. Pentru neplata în termen a c/v. facturilor emise,  Turistul  datorează penalităţi de 1 % pentru fiecare zi de întarziere, calculate începand cu a 8-a zi de la emiterea facturii sau din momentul listării voucherului, până la achitarea integrală a debitului restant şi sistarea unilaterala a prezentului contract,  cu  aplicarea de  penalităţi conform condiţiilor de anulare  şi  întreruperea imediata a tuturor serviciilor  aflate în derulare, situaţie în care TURISTUL răspunde pentru efectele produse şi va suporta toate consecinţele, fără a pretinde nici un fel de despăgubiri din partea Agenţiei , neavând nici o relevanţă faptul că valoarea totală a penalităţilor va ajunge să depăşească cuantumul debitului datorat.

 

9. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus penalizarile aferente sau mai mare acelui achizitionat initial, cu plata diferentei de pret. Conform OUG 8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.

 

10. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

 

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei:

 

1.Agenţia se obligă să pună la dispoziţia Turistului oferta de vânzare cu programele sale turistice, standard şi speciale.

 

2. În cazul programelor speciale pentru turism intern/extern, în care se acordă reduceri semnificative faţă de oferta standard: “înscrieri timpurii”, “early booking”, “Litoralul pentru toţi”, “Senior voyage”, etc, nu se acceptă modificări de orice fel (de nume, perioadă, tip cameră, servicii etc.), anulări, renunţări pentru rezervarile efectuate, indiferent de motive (boală, probleme familiare, etc) acestea fiind supuse regulilor speciale menţionate pentru fiecare program în parte şi pentru care penalizarea este de 100%. Este recomandat ca turistul sa-si faca asigurare storno pentru a-si proteja investitia in pachetul turistic, atat inainte de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare, in cazul in care o situatie conform Conditiilor Generale de Asigurare va obliga sa intrerupeti calatoria.

 

3. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

 

4. Poate să modifice preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea  are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport,  inclusiv costul carburanţilor, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractate.

 

5. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în cursul celor 15 de zile calendaristice care preced data plecării.

 

6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

 

    a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice turistilor proprii, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

 

    b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

 

    c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate;

 

7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv in situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 

    a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

 

    b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificări de orar sau itinerar, întarzieri în trafic a mijloacelor de transport etc).

 

    c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

 

8. În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează altui TOUROPERATOR cu care Agenţia are încheiat Contract de Revanzare, AGENŢIA are dreptul să cheme în garanţie touroperatorul  pentru plata despăgubirilor datorate turistului.

 

9. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris sau telefonic, turistului, în termen de  2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 

    a)  orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport (mai putin avion) incluse în contract;

 

    b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă  care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

 

    c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

 

IV Drepturile şi obligaţiile turistului:

 

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia cu cel putin 15 zile inaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă exista posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

 

Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7 al.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă.

 

2. În cazul sejururilor de  odihnă şi /sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12.00 a zilei înscrise pe voucher ori pe  biletul de odihna şi /sau de tratament.  În staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începand cu ora 14.00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.

 

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

 

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III, pct. 2, hotărârea sa de a opta pentru:

 

    a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor;

 

    b) acceptarea noilor condiţii ale contractului;

 

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 

    a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

 

    b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

 

    c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

 

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inţial, cu excepţia cazurilor în care:

 

    a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

 

    b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);                                                                                                                               

 

    c) anularea s-a făcut din vina turistului.

 

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

 

    Dacă turistul, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

 

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

 

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, valabile minim 6 luni din momentul incetarii vacantei, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice.

 

8.Turistul are obligaţia să respecte regulamentul de ordine interioara a prestatorului de servicii turistice,  să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.

 

9. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza.

 

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri:

 

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, termenul limita fără penalitati este de 30 de zile înainte de plecare.

 

Pentru anularile sub acest termen,  datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 

    a) 0% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

 

    b) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 21-29 de zile calendaristice înainte de data plecării;

 

    c) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16–20 de zile înainte de data plecării;

 

    d) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare  sau pentru neprezentarea la program.

 

2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplicã următoarele penalizări:

 

a) dacă cererea de ANULARE  se depune în orice moment după achitarea avansului şi până cel târziu cu 21 zile înainte de  începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea AVANSULUI achitat;

 

   b) dacă cererea de ANULARE se depune într-un interval mai mic de 21 zile înainte de data începerii sejurului sau dacă  turistul nu se prezintă în staţiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100% din preţul contractat;

 

In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care turistul nu doreste un alt serviciu turistic. 

 

Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. 

 

3. În cazul pachetelor de servicii turistice de Crăciun şi Revelion penalităţile sunt:

 

   - 25% din pretul pachetului de servicii   daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;

 

  - 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval de sau mai mic de  30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului.

 

4. În cazul programelor speciale pentru turism intern/extern, în care se acordă reduceri semnificative faţă de oferta standard: “înscrieri timpurii”, “early booking”, “Litoralul pentru toţi”, “Senyor voiage”, etc, nu se acceptă modificări de orice fel (de nume, perioadă, tip cameră, servicii etc.), anulări, renunţări pentru rezervarile efectuate, indiferent de motive (boală, probleme familiare, etc) acestea fiind supuse regulilor speciale menţionate pentru fiecare program în parte şi pentru care penalizarea este de 100%, indiferent de momentul în care s-a solicitat anularea/modificarea cererii iniţiale.

 

5. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu agenţia şi a achitat un avans dar nu se prezintă în termenul specificat în contract pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat iar agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului, cu reţinerea integrală a sumelor plătite de către turist până la acea dată.

 

6. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

 

7. Turistul trebuie să îndeplinească toate condiţiile privind trecerea frontierei României şi a condiţiilor privind circulaţia în afara ţării, conform legii. În cazul neîndeplinirii acestor condiţii sau în cazul  în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcã în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. Prestatorul nu are nici o răspundere în acest sens şi nu datoreaza nimic turistului, în cazul neîndeplinirii acestor condiţii. Agenţia nu răspunde în cazul în care autorităţile de la punctele de frontiera refuză primirea şi/sau părăsirea  teritoriului. Prestatorul nu are nici o răspundere în acest sens şi nu datorează nimic turistului, în cazul neîndeplinirii acestor conditii.

 

8. Copiii minori (sub 18 ani) pot ieşi din ţară dacă: 

 

a) sunt însoţiţi de ambii părinţi sau  

 

b) sunt însoţiţi de un părinte care are acordul notarial sau cerificatul de deces al celuilalt, ori hotarare judecatorească definitivă de încredinţare a copilului, etc. sau  

 

c) sunt însoţiţi de un însoţitor care are asupra sa propriul certificat de cazier judiciar şi declaraţiile notariale ale celor doi părinţi în care să fie menţionată şi perioada excursiei. Nerespectarea celor de mai sus duce la oprirea în frontiera română a copiilor, caz în care agentia de turism nu răspunde de consecinţe. Detalii pe www.politiadefrontiera.ro.

 

În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

 

9. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/imbarcare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă, dacă nu se prezintă la recepţia hotelului pentru cazare la data şi intervalul orar stabilit pentru check-in,  sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

 

10. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

 

11. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

 

12.Pentru a evita eventuale situatii de confuzii sau neinţelegeri, turistii au obligaţia ca la înscriere să citească Conditiile Generale de Participare la programul turistic.

 

VI Reclamaţii:

 

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, cu numar de inregistrare de la prestatorul de servicii turistice (hotel, restaurant, firma de transport /agrement etc ) clar şi explicit,  cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului etc).

 

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de  30  zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

 

3. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VI sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

 

VII. Asigurari:

 

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului agentiei de turism, la S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA din Bucuresti, Str. Grigore Mora, Nr. 23, sector 1, tel. 0214057420, cu poliţa de asigurare seria I, nr. 43084 din 07.05.2015, valabilă de la data de 10.05.2015 până la data de 09.05.2016.  Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenţă, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, sau a unei asigurari storno ( recomandată).

 

Condiţiile de despăgubire de către societatea de asigurare sunt:
1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

 

2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

 

3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VII pct. 2.

 

4. În cazul în care, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

 

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

 

6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

 

b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;

 

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

 

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

 

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

 

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.

 

8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.

 

9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

 

10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

 

VIII Documentele contractului:

 

1.Documentele contractului, se constituie ca anexa la acesta şi sunt urmatoarele :

 

    a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz ;

 

    b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

 

    c) cataloagele/broşurile/ofertele agenţiei/site www.travel4you.ro, corectate/actualizate prin bonul de comandă semnat cu turistul;

 

2.Factura poate fi transmisă Turistului şi prin e-mail , în format electronic/fax , iar acesta va proceda la listarea şi plata acesteia. Ulterior, la cerere, facturile vor fi transmise şi prin posta/curier. Factura poate circula, perfect valabila şi fară semnatură şi ştampilă, conform Legii nr. 57/2003 privind Codul Fiscal, articolul 155 (6).

 

3.Documentul în baza căruia turistii vor primi serviciile achitate ( voucherul, biletul de avion, ticketul de îmbarcare, biletul de excursie etc ) emis de Agenţie poate fi transmis  şi în format electronic  sau expediat prin curierat rapid , după achitarea serviciilor către Agenţie.

 

XI. Dispoziţii finale:
1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

2. Comercializarea pachetelor de  servicii turitice se va face în conformitate cu prevederile prezentului

 

contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 631/2001 cu modificările  ulterioare.

 

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, brosura, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi daca documentul conţine informaţiile prevăzute de art 10 alin. (2) Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 631/2001, cu modificarile  ulterioare.

 

Agentia,          

Travel 4 you                      

Turistul/Reprezentantul turistului,  

............................